آوان دشت

عصاره ها

انواع عصاره ها

عصاره آبی

 در این روش از آب به عنوان حلال استفاده می شود، به این صورت که قسمت های مختلف گیاه (برگ، گل و ...) را جمع آوری و در سایه خشک و سپس پودر کرده و پودر آن ها در ظرف بسته شده در اتاق سرد نگهداری کرده و سپس عصاره آبی آن تهیه می شود. برای عصاره گیری مقدار مشخصی از نمونه پودر شده را وزن کرده و به آن آب اضافه نموده و پس از حل نمودن، مخلوط حاصل را به مدت 72-24 ساعت در دمای اتاق در تاریکی نگه داشته و نهایتاً با عبور از کاغذ صافی آن را فیلتر نموده و به وسیله ی دستگاه روتاری حلال موجود در آن (آب) را تبخیر کرده تا عصاره خشک حاصل گردد و سپس در دمای 20- درجه سیلیسیوس نگهداری می شود.

عصاره الکلی

در این روش از الکل به عنوان حلال استفاده می شود. به این صورت که قسمت های مختلف گیاه (برگ، گل و ...) را جمع آوری و در سایه خشک و سپس پودر کرده و پودر آن ها در ظرف بسته شده در اتاق سرد نگهداری کرده و سپس عصاره الکلی آن تهیه می شود. برای عصاره گیری مقدار مشخصی از نمونه پودر شده را وزن کرده و به آن حلال مورد نظر (الکل) اضافه نموده و پس از حل نمودن، مخلوط حاصل را به مدت 72-24 ساعت در دمای اتاق در تاریکی نگه داشته و نهایتاً با عبور از کاغذ صافی آن را فیلتر نموده و به وسیله ی دستگاه روتاری حلال موجود در آن (الکل) را تبخیر کرده تا عصاره خشک حاصل گردد و سپس در دمای 20- درجه سیلیسیوس نگهداری می شود.

عصاره آبی- الکلی (هیدرو الکلی)

در این روش از آب و الکل به نسبت های مختلف به عنوان حلال استفاده می شود، که بیشترین عصاره های موجود در بازار، عصاره های هیدروالکلی می باشند.

قسمت های مختلف گیاه (برگ، گل و ...) را جمع آوری و در سایه خشک و سپس پودر کرده و پودر آن ها در ظرف بسته شده در اتاق سرد نگهداری کرده و سپس عصاره هیدروالکلی آن تهیه می شود. برای عصاره گیری مقدار مشخصی از نمونه پودر شده را وزن کرده و به آن حلال مورد نظر (آب – الکل شامل آب – متانول، آب – اتانول و ...) به نسبت های مختلف (1:1، حجمی/حجمی و ...) اضافه نموده و پس از حل نمودن، مخلوط حاصل را به مدت 72-24 ساعت در دمای اتاق در تاریکی نگه داشته و نهایتاً با عبور از کاغذ صافی آن را فیلتر نموده و به وسیله ی دستگاه روتاری حلال موجود در آن را تبخیر کرده تا عصاره خشک حاصل گردد و سپس در دمای 20- درجه سیلیسیوس نگهداری می شود.

از 0 رای
0

ارسال دیدگاه

Post comments