آوان دشتآدرس کیلینیک آتریسا

آدرس

فارس مرودشت، جاده سد درودزن، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی آوان دشت پارسیان

شماره تماس  کیلینیک آتریس

شماره تماس

07143448795 - 09173459109

ایمیل کیلینیک آتریسا

ایمیل

info@avandasht.com

https://avandasht.com